Liste des fiches films d'animation du CDCC

Filter  Page 4 sur 5    Display  of 100
Nom en Chinois Nom en transcription Nom en Français Réalisateur Année de sortie
女娲补天 Nüwa bu tian Nüwa rapièce la voute céleste QIAN Yunda 钱 运达 1985
火 童 Huo tong L’Enfant de feu WANG Borong 王 柏荣 1984
牧童与公主 Mutong yu gongzhu Le Berger et la princesse YUE Lu 岳 路 1960
水 鹿 Shui lu Le Cerf d’eau ZHOU Keqin 周 克勤 1985
再见雨天 Zaijian yütian Au revoir la pluie ZHENG Yawen 郑 亚文 2012
雪孩子 Xue haizi Le Petit Bonhomme de neige (Mme)LIN Wenxiao 林 文肖 1980
盲女与狐狸 Mangnü yu huli La Petite Aveugle et les renardeaux PU Jiaxiang 浦 稼祥 1982
小狐狸 Xiao huli Petit Renard GE Guiyun 葛 桂云 1984
怪 哉 Guai zai Etrange (Mme)HUANG Yuelin (Aspirin Huang) 黄 月琳 , ZENG Xun 曾 璕 , ZHANG Shenyang 张 盛玚 . 2009
崂山道士 Laoshan daoshi Le Taoiste du Laoshan YU Zheguang 虞 哲光 1981
看戏 Kan xi Au théâtre PU Jiaxiang 浦 稼祥 1990
三个和尚 San ge heshang Les Trois moines XU Jingda (Ah Da) 徐 景达 (阿 达) 1980
新装的门铃 Xin zhuang de menling La Nouvelle sonnette XU Jingda (Ah Da) 徐 景达 (阿 达), MA Kexuan 马 克宣 1986
八仙与跳蚤 Ba xian yu tiaozao Les Huit immortels et la puce ZHAN Tong 詹 同 1988
超级肥皂 Chaoji feizao Super savon XU Jingda (Ah Da) 徐 景达(阿 达), MA Kexuan 马 克宣 1986
轮 回 Lunhui Samsara YANG Yuanyuan 杨 媛媛 , WU Jieli 吴 洁丽 , PENG Yuan 彭 垣 , SUN Xiaohui 孙 晓慧 , LUO Honglin 罗 洪林 . 2009
三十六个字 Sanshiliu ge zi Trente-six caractères chinois XU Jingda (Ah Da) 徐 景达 (阿 达) 1984
抢狮头 Qiang shitou La Danse du lion DUAN Wenkai 段 雯锴 2012
孟姜女 Meng Jiangnü Meng Jiangnü LI Shiyun 李 诗芸 2011
月儿高 Yue'er gao Nuit de pleine lune PU Jiaxiang 浦 稼祥 2002, jamais diffusé